Mirza Ganić (SDA): Za privredu na zdravim osnovama – od danas finansijska olakšica poreznim obveznicima

U petak 04.05.2018. godine u Službenim novinama FBIH objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode.

Usvojeni Zakon je doživio svoju izmjenu u odnosu na prvobitno predloženi i to u dijelu produženja poreznog perioda. Zanimljiva je činjenica da smo putem ovog portala javnost informisali o amandmanu zastupnika u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH Mirze Ganića (SDA) koji je predlagao upravo produženje poreznog perioda sa 31.12.2014. godine na 31.12.2016. godine (https://visoko.co.ba/mirza-ganic-sda-za-privredu-na-zdravim-osnovama-kroz-amandman-na-zakon-o-visini-zatezne-kamate-na-javne-prihode/).

Iako je amandman zastupnika Mirze Ganića (SDA) odbijen, Vlada FBIH je uvažila značajan prijedlog Mirze Ganića i na prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode uputila amandman i promijenila porezni period sa 31.12.2014. godine, na 31.12.2016. godine.

Prijedlogom Zakona o izmjenama i dopunama zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode propisana je mogućnost otpisa zatezne kamate po osnovu dospjelih, a nenaplaćeni javnih prihoda sa stanjem na dan 31.12.2016. godine ukoliko porezni obveznik u cjelosti izmiri glavni dug najkasnije do isteka roka od dvanaest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Prema podacima kojima raspolaže Kantonalni porezni ured Zenica samo u periodu od 01.01.2015.g. do 31.12.2016.g., po ovom osnovu naplaćeno je glavnice u iznosu od 3.758.924,35KM, a otpisano je zatezne kamate ukupno 25.740.162,96 KM. Od početka primjene ovog zakona ukupno je naplaćeno 16.904.634,58KMglavnice samo na području Ze – Do kantona. Zaključak je da produženje poreznog perioda sigurno dovodi do povećanja naplate javnih prihoda. Zastupnik  Mirza Ganić (SDA) ukazivao je da zadržavanje na 31.12.2014. godine ne bi dalo željeni efekat, jer je većina obveznika iskoristila tu povlasticu ili su izmirili starije obaveze, tako da je pomjeranje poreznog perioda na 31.12.2016. godine od posebne važnosti za privredne subjekte.

U 2015.g. i 2016.g. u postupku prinudne naplate evidentirano je novih 43.567.866,46 KM po osnovu obračunate, a neizmirene zatezne kamate na glavnicu utvrđenu sa 31.12.2016.g. u iznosu od 185.775.413,89 KM zbog čega je zastupnik Mirza Ganić (SDA)predlagao ovu zakonsku olakšicu kojom bi se produžio period na koji se otpis kamata odnosi čime bi se efektinaplate glavnog duga povećali, a kako bi se istovremeno dala neophodna podrška ekonomski slabijim poreznim obveznicima i stvorili neophodni preduslovi za nastavak poslovanja istih.

Tekst usvojenog i u Službenim novinama FBIH broj 34.objavljenog Zakona o izmjenama i dopunama zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode koji je danas stupio na snagu donosimo u cjelosti:

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VISINI STOPE ZATEZNE KAMATE NA JAVNE PRIHODE

Član 1.

U Zakonu o visini stope zatezne kamate na javne prihode (“Službene novine Federacije BiH”, br. 48/01, 52/01, 42/06, 28/13, 66/14 i 86/15), u članu 2. stav (2) mijenja se i glasi:

“(2) Kamata iz stava (1) ovog člana, koja je nastala po osnovu dospjelih, prijavljenih a nenaplaćenih javnih prihoda sa stanjem na dan 31.12.2016. godine, otpisuje se u visini propisanoj ovim zakonom, pod uslovima da porezni obveznik svoje obaveze po osnovu glavnog duga izmiri najkasnije na dan isteka roka od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.”.

Član 2.

Član 2b. mijenja se i glasi:

“Član 2b.

(1) Podnosiocu zahtjeva koji je ispunio uslove za otpis kamata propisanih članom 2a. ovog Zakona, te u cijelosti izmiri obaveze glavnog duga najkasnije do dana isteka roka od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona, obračunata a neplaćena kamata otpisat će se u cjelokupnom iznosu.
(2) Porezni obveznici koji su u potpunosti izmirili svoj glavni dug u periodu od 01.01.2017. godine do 30.06.2017. godine, i imaju pravosnažno rješenje o otpisu obračunate a neplaćene kamate u visini od 50%, preostala obračunata a neplaćena kamata će se otpisati u cjelokupnom iznosu.
(3) Pod obračunatom a neplaćenom kamatom iz st. (1) i (2) ovog člana, podrazumijeva se neplaćena kamata na nepravovremeno plaćene javne prihode do dana njihove uplate.”.

Član 3.

U članu 2c. iza stava (1) dodaje se novi stav (2) koji glasi:

“(2) Porezna uprava će po službenoj dužnosti izdati rješenje o otpisu kamata za porezne obveznike iz člana 2b. stav (2) ovog Zakona.”. Dosadašnji stav (2) postaje stav (3).

Član 4.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objave u “Službenim novinama Federacije BiH”.

Predsjedavajući                                                                  Predsjedavajuća

Predstavničkog doma                                                         Doma naroda

Parlamenta Federacije BiH                                                 Parlamenta Federacije BiH

Edin Mušić, s. r.                                                                  Lidija Bradara, s. r.